Friesland
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
Fryske plaknammen deel V.

Fryske plaknammen deel V.

Kalma, J.J. e.a.

Euro 7.50
Friesland in het rampjaar 1672.

Friesland in het rampjaar 1672.

Kalma, J.J. en Vries, K. de (red.).

Euro 10.00
Leeuwarden 1881.

Leeuwarden 1881.

Karstkarel, G.P.

Euro 5.00
Wonen in de Arendsbuurt.

Wonen in de Arendsbuurt.

Karstkarel, Peter.

Euro 4.50
Kraak te Oosterend.

Kraak te Oosterend.

Kingmans, Hugo.

Euro 5.00
Karakteristyk Tytsjerksteradiel.

Karakteristyk Tytsjerksteradiel.

Klarenbeek, C.W. e.a

Euro 7.50
Met Vliegend Vaandel en Slaande Trom.

Met Vliegend Vaandel en Slaande Trom.

Kooi, Johannes H. van der en Jansma, Klaas.

Euro 7.50
Het Lef bij Sneek. Houten Brug in 18 interviews.

Het Lef bij Sneek. Houten Brug in 18 interviews.

Kroon, Sybylle en Visser, Wytze.

Euro 15.00
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12