Friesland
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
Van Schutterij tot Frysk Orkest.

Van Schutterij tot Frysk Orkest.

Lambooij, Th. en Kin

Euro 5.00
Feest mei toaniel.

Feest mei toaniel.

Landman, Riek.

Euro 5.00
Middeleeuws Friesland.

Middeleeuws Friesland.

Langen, G.J. de.

Euro 25.00
Rijkslandbouwwinterschool Leeuwarden 1897-1947.

Rijkslandbouwwinterschool Leeuwarden 1897-1947.

Linthorst Homan, H.P. (voorwoord) e.a.

Euro 5.00
Studia Frisica. Prof. Dr. K. Fokkema

Studia Frisica. Prof. Dr. K. Fokkema

Meijering, H.D e.a. (red.).

Euro 7.50
De Van Harens en Wolvega.

De Van Harens en Wolvega.

Middendorp, Fokke.

Euro 9.00
En us Harke mei syn kleare kop.

En us Harke mei syn kleare kop.

Molen, S.J. van der.

Euro 5.00
Friesland in grootvaders tijd.

Friesland in grootvaders tijd.

Molen, S.J. van der.

Euro 7.50
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12