Home     Sibrandus Leo's abtenlevens der Friesche kloosters....
Sibrandus Leo's abtenlevens der Friesche kloosters....

Sibrandus Leo's abtenlevens der Friesche kloosters....


Wumkes, D.A.

Wumkes, D.A. Sibrandus Leo's abtenlevens der Friesche kloosters Marikngaard en Lidlum. Osinga, Bolsward, 1929. XLIX, 122 p. ing. 16,5x24,5 cm.


Euro 15.00

Artikelcode: Wumkes, D.A.

Sibrandus Leo's abtenlevens der Friesche kloosters....