Home     De stavering fan it Westerlauwerske Frysk...
De stavering fan it Westerlauwerske Frysk...

De stavering fan it Westerlauwerske Frysk...


Folkertsma, Boate.

Folkertsma, Boate. De stavering fan it Westerlauwerske Frysk yn de njoggentjinde ieu. Frysk Ynstituut, Groningen, 1973. 382 p. ing. 16x23 cm. Gebruiksporen.


Euro 7.50

Artikelcode: Folkertsma, Boate.

De stavering fan it Westerlauwerske Frysk...