Friesland
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
Ljouwerteradiel.

Ljouwerteradiel.

Abma, G.

Euro 10.00
Van de Mond der Oude Middelzee.

Van de Mond der Oude Middelzee.

Akker, K.J. van den.

Euro 10.00
Saksers yn Fryslân. Saksisch Bestuur in Frielsand

Saksers yn Fryslân. Saksisch Bestuur in Frielsand

Baks, P. en Werff, E.O. van der.

Euro 7.00
KV O.K.O. 50 jarig jubileumboek.
Euro 10.00
Noordelijk Oostergo. Dantumadeel.

Noordelijk Oostergo. Dantumadeel.

Berg, Herma M. van den.

Euro 15.00
Frysk, from en frij.

Frysk, from en frij.

Bergsma, W. e.a. (re

Euro 10.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10